Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Smarlet

Smarlet maakt gebruik van de volgende voorwaarden:

 • De algemene voorwaarden, zoals hieronder omschreven
 • De privacyverklaring van Smarlet 

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Smarlet
 3. Diensten van Smarlet
 4. De totstandkoming van de rechtsverhouding en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
 5. Overeenkomst met de Aanbieder en de toepasselijke algemene voorwaarden
 6. Duur rechtsverhouding Smarlet en Cliënt
 7. Gegevens van Clïent
 8. Persoonsgegevens en privacyverklaring
 9. Rechten van intellectuele eigendom
 10. Aansprakelijkheid
 11. Overmacht
 12. Wijzigingen
 13. Contact en klachten
 14. Slotbepalingen

Artikel 1: Definities
De volgende begrippen worden in het kader van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

Smarlet: Smarlet B.V. en aan haar gelieerde partijen.

Cliënt: consument die gebruik maakt van de Diensten van Smarlet

Dienst(en): de door Smarlet verleende Diensten ter bemiddeling en totstandkoming van Overeenkomsten met derden, zoals bijvoorbeeld energieleveranciers, telecomaanbieders en klusbedrijven

Aanbieder: de aanbieder is de (derde) partij die met de Cliënt een Overeenkomst sluit voor het leveren van een product of dienst

Overeenkomst: De Overeenkomst tussen de Aanbieder en de Cliënt

Product: de te leveren abonnementen/contracten van Aanbieders die via Smarlet worden aangeboden aan Cliënt

Gegevens: alle gegevens verstrekt door Cliënt

Artikel 2: Smarlet

Naam: Smarlet B.V.

Gevestigd:
Stationsplein 4
2275 AZ Voorburg

KvK-nummer: 68520050

Artikel 3: Diensten van Smarlet

 1. Smarlet biedt Cliënt een persoonlijke assistent die Cliënt iedere (werk)dag kan bereiken voor het beheer van contracten en abonnementen, het opzeggen van lopende abonnementen of voor het doorgeven van een verhuizing.
 2. Smarlet adviseert Cliënt over interessante aanbiedingen en zoekt steeds naar de beste oplossing voor Cliënt. Smarlet bemiddelt vervolgens in de overstap naar een andere Aanbieder.
 3. Smarlet doet Cliënt ook aanbevelingen over producten en/of diensten die voor Cliënt relevant (kunnen) zijn. Cliënt kan zich hier te allen tijde voor afmelden.
 4. Smarlet assisteert Cliënt ook door het opzeggen van abonnementen en het doorgeven van wijzigingen.Indien Cliënt gebruik wenst maken van deze service dan wordt dit expliciet door Cliënt benoemd in een telefoongesprek of in de e-mailcorrespondentie met Smarlet. Het abonnement wordt dan voor Cliënt opgezegd of gewijzigd. Voor de opzegging zijn persoonlijke gegevens benodigd. Smarlet gaat pas over tot opzegging of wijziging wanneer de Cliënt Smarlet expliciet opdracht heeft gegeven tot het verlenen van deze Dienst.
 5. Ten behoeve van de overstap maakt Smarlet gebruik van software die door de betreffende Aanbieder aan Smarlet ter beschikking is gesteld.

Artikel 4: Totstandkoming rechtsverhouding en toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De overeenkomst tussen Smarlet en Cliënt komt tot stand op het moment dat Cliënt zich voor één of meerdere producten of diensten bij of via Smarlet heeft aangemeld.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Smarlet en Cliënt. De actuele versie van al onze geldende voorwaarden treft u aan op de website www.smarlet.nl.
 3. Indien Cliënt zich heeft aangemeld bij Smarlet via het door Smarlet aangeboden aanmeldformulier, wordt Cliënt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van de toepasselijke algemene voorwaarden van Smarlet.
 4. Als het voor een goede uitvoering van de Dienst vereist is, heeft Smarlet het recht om Diensten door derden te laten verrichten.
 5. Cliënt heeft gedurende veertien (14) dagen na aanmelding voor een specifiek product of Dienst van Smarlet het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. Dit kan per e-mail of per brief, gericht aan Smarlet, met gebruikmaking van aangehecht modelformulier.
 6. Smarlet is bevoegd de rechten van Cliënt binnen de rechtsverhouding met Smarlet op te schorten indien Cliënt zijn verplichtingen niet nakomt.

Artikel 5: De Overeenkomst met de Aanbieder en de toepasselijke algemene voorwaarden

 1. Tussen de Aanbieder en Cliënt komt een rechtstreekse Overeenkomst tot stand, zonder tussenkomst van Smarlet.
 2. Smarlet informeert de Cliënt over de algemene- en/of leveringsvoorwaarden die de Aanbieder hanteert, voor zover zij hiervan op de hoogte is. De algemene en/of leveringsvoorwaarden van de Aanbieder beheersen slechts de rechtsverhouding tussen de Aanbieder en de Cliënt. Deze maken geen deel uit van de overeenkomst of de algemene voorwaarden zoals die zijn overeengekomen tussen Smarlet en de Cliënt.
 3. Cliënt gaat hierbij akkoord met voorwaarden van betreffende Aanbieder. Voor de overstap zijn persoonlijke gegevens benodigd, die via de applicatie van de betreffende Leverancier worden uitgevraagd. Het contract dat de Cliënt aangaat met de Aanbieder wordt rechtstreekst gesloten tussen Aanbieder en Cliënt. Het kan zijn dat de Cliënt een beroep wil doen op het herroepingsrecht om de Overeenkomst die is afgesloten met de Aanbieder te annuleren. De Cliënt volgt daarbij de voorwaarden die de Aanbieder hiervoor hanteert.

Artikel 6: Duur rechtsverhouding Smarlet en Cliënt

De rechtsverhouding tussen Smarlet en Cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is elk moment telefonisch of schriftelijk opzegbaar. De Dienst die Smarlet biedt is gratis voor de Cliënt.

Artikel 7: Gegevens van de Cliënt

 1. Cliënt is verplicht alle gegevens op het aanmeldingsformulier of in het registratieportal van Smarlet of een door Smarlet geaccepteerde partner volledig en naar waarheid in te vullen.
 2. Indien zich na aanmelding wijzigingen voordoen in de door Cliënt opgegeven gegevens, dan is Cliënt gehouden dit met bekwame spoed aan Smarlet door te geven. Smarlet is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet (tijdig) ontvangen hebben van Cliënt van de juiste gegevens aan Smarlet.

Artikel 8: Persoonsgegevens en de privacyverklaring

 1. Smarlet neemt de gegevens van Cliënt op in haar database met inachtneming van de geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens zullen nimmer zonder expliciete toestemming van de Cliënt voor commerciële doeleinden aan derden worden verstrekt.
 2. Smarlet gebruikt de gegevens van Cliënt alleen voor de uitvoering van de Diensten, waaronder het doen van aanbiedingen van producten en Diensten die invloed hebben op het wooncomfort of de financiële situatie van de Cliënt.
 3. Smarlet gebruikt de gegevens van Cliënt voorts om de Overeenkomst tussen Cliënt en de Aanbieder tot stand te doen komen en verstrekt de gegevens van Cliënt na totstandkoming van de Overeenkomst aan de betreffende Aanbieder. Het verstrekken van gegevens aan de Aanbieder vindt plaats via de beveiligde applicatie van Smarlet of via de applicatie die beschikbaar wordt gesteld door de Aanbieder.
 4. In de privacyverklaringstaat omschreven hoe Smarlet omgaat met verwerking van persoonsgegevens. Dit gebeurt conform de geldende wetgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 9: Rechten van intellectuele eigendom

 1. Smarlet behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht en de toepasselijke wetgeving. 2. Smarlet behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de Diensten verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Smarlet streeft er naar om alle informatie zo zorgvuldig, compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven.
 2. Smarlet is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de door haar aan Cliënt verstrekte informatie, via de website of anderszins, of informatie welke van derden afkomstig is en over de inhoud waarvan zij geen zeggenschap heeft.
 3. Smarlet is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten of diensten die door de Aanbieder aan Cliënt geleverd worden, noch voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.
 4. Smarlet is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of applicaties die ter beschikking wordt gesteld door de Leverancier/Aanbieder en garandeert niet dat de website of applicatie ononderbroken zal functioneren.

Artikel 11: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden op grond waarvan nakoming van de Overeenkomst door Smarlet redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Indien Smarlet door overmacht wordt verhinderd de Diensten geheel of gedeeltelijk te verlenen, heeft Smarlet het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Diensten op te schorten en de Diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12:Wijzigingen

 1. Smarlet heeft te allen tijde het recht om de rechtsverhouding en levering van Diensten te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen.
 2. Smarlet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. De meeste recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op www.smarlet.nl.

Artikel 13: Contact en klachten

 1. Smarlet is continue bezig om haar Dienstverlening te verbeteren. Ondanks alle zorgvuldigheid van Smarlet kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. U kunt uw klacht per e-mail aan onze Klantenservice kenbaar maken via: klantenservice@smarlet.nl.
 2. Ook voor vragen of andere problemen is Smarlet bereikbaar via klantenservice@smarlet.nl.

Artikel 14: Slotbepalingen

 1. Op de tussen Smarlet en de Cliënt bestaande rechtsverhouding en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.